Logo triathlon Geldrop
 1. ARTIKEL 1: DEELNAME

  1. De deelnemer dient te voldoen aan de gestelde minimumleeftijden per categorie. De risico’s van het evenement zijn te hoog indien deelnemers niet voldoen aan de gestelde leeftijdseis.
  2. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
  3. de organisator van het evenement is ten alle tijde gerechtigd de tijden van de startgroepen waarop de deelnemers zich inschrijven te wijzigen.
  4. Een inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  5. De inschrijving is definitief.
  6. Het wisselen van de afstand bij een definitieve inschrijving is niet mogelijk.
  7. Afmelden kan alleen door een e-mail te sturen naar info@triathlon-geldrop.nl en is pas definitief na een bevestiging door de organisatie.
  8. Bij afmelden wordt het inschrijfbedrag niet terugbetaald.
  9. Als alle startplaatsen zijn vergeven, wordt een wachtlijst aangemaakt op volgorde van inschrijven.
  10. Bij annulering van het evenement door onvoorziene omstandigheden heb je geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
  11. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.
  12. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer, sponsor of leveranciers gemaakte kosten in relatie tot het evenement.
 2. ARTIKEL 2: AANSPRAKELIJKHEID

  1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien een deelnemer hierop aanspraak wil maken moet deze aanspraak ten tijde van het evenement kenbaar worden gemaakt bij de organisatie. In dit geval wordt door organisatie ter plekke een registratie opgemaakt waarop de exacte toedracht en voortkomende schade schriftelijk wordt opgemaakt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
  2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
  3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
  4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met deelname aan het evenement zich sportmedisch te laten keuren.
  5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
  6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
  7. In aanvulling op het voorgaande geldt in geval van deelname aan de mini triathlon dat de ouder/verzorger het volledige risico draagt voor het kind. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.
 3. ARTIKEL 3: GESCHILLEN

  1. Op de overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de organisator enerzijds en de deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoel exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.

Onze verenigingen

Wij danken onze sponsoren!