Logo triathlon Geldrop

Privacy

Privacy Policy Triathlon Geldrop

Triathlon Geldrop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen onze uiterste best om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Triathlon Geldrop houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Triathlon Geldrop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers en Ex-deelnemers, Vrijwilligers, Sponsoren of Leveranciers

Persoonsgegevens van Deelnemers en Ex-deelnemers, Vrijwilligers, Sponsoren of Leveranciers worden door Triathlon Geldrop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Triathlon Geldrop de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam
 2. Adres ; Woonplaats;
 3. Geboortedatum
 4. (Zakelijk) Telefoonnummers;
 5. (Zakelijk) E-mailadressen;
 6. Geslacht
 7. Overige gegevens noodzakelijk voor een veilige deelname aan de triathlon.
 8. Uw persoonsgegevens worden door Triathlon Geldrop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Verwerking van persoonsgegevens van een potentiële relatie van de Triathlon Geldrop en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens een potentiële relatie van Triathlon Geldrop en/of geïnteresseerde worden door Triathlon Geldrop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge of Schriftelijke toestemming;
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Triathlon Geldrop de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  1. Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam
  2. Adres ; Woonplaats;
  3. Geboortedatum
  4. (Zakelijk) Telefoonnummers;
  5. (Zakelijk) E-mailadressen;
  6. Geslacht
  7. Overige gegevens noodzakelijk voor veilige deelname aan de triathlon.

Persoonsgegevens van een bezoeker van Triathlon Geldrop

Wij verzamelen geen gegevens van bezoekers van Triathlon Geldrop.

Een bezoeker van Triathlon Geldrop gaat akkoord met een aantal voorwaarden.

Een bezoeker kan, als hij/zij dit wil, aangeven dat hij niet akkoord gaat met een of meerdere van de volgende voorwaarden. Dit dient hij/zij dan te communiceren met Triathlon Geldrop.

Publicatie Foto’s

Als deelnemer, vrijwilliger en bezoeker gaat u akkoord met het publiceren van foto’s en/of films waarop u mogelijk zichtbaar bent op websites, apps en (sociale) media.

Verstrekking aan derden binnen de EU

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Triathlon Geldrop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Triathlon Geldrop van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Triathlon Geldrop

Onze verenigingen

Wij danken onze sponsoren!